Dissabte 25 Novembre 2017
El Fons / Dades econòmiques

Dades econòmiques

Els recursos que gestiona el Fons Menorquí de Cooperació provenen, majoritàriament, de les entitats locals: ajuntaments, Consell de Menorca i Govern balear, que d'aquesta manera volen donar resposta al seu compromís de destinar, com a mínim, el 0,7 per cent dels seus respectius pressupostos a la cooperació per al desenvolupament.

Així, idò, es pot dir que el Fons Menorquí de Cooperació representa tota la societat menorquina, perquè els recursos provenen, en darrera instància, de la ciutadania mitjançant el pagament dels impostos locals. Una segona font de recursos, ara per ara minoritària, són les donacions particulars.

Els comptes clars
Cada any el Fons se sotmet, de manera voluntària, a una auditoria externa per tal de revisar l'estat de comptes i donar transparència als moviments econòmics de l'any anterior. L'informe que es va aprovar en la Junta de Govern del mes de maig recull que els comptes anuals i la situació financera del Fons, alhora que els resultats de les operacions realitzades, són clars i conformes als principis i les normes comptables.

Documents relacionats: