Dissabte 25 Novembre 2017
Publicacions / Actualitat

Actualitat

Origen dels recursos

Fons Menorquí de Cooperació: Els Comptes Clars

Els recursos del Fons Menorquí de Cooperació provenen de les aportacions de les administracions públiques locals i de l’administració autonòmica (ajuntaments, Consell i Govern balear) i, en menor mesura, de petites donacions particulars, que dipositen la seva confiança en el Fons. Per aquesta raó, és un exercici de responsabilitat i també una obligació ètica mostrar que els nostres comptes són clars.

Actualment, el Fons Menorquí de Cooperació se sotmet al control dels organismes següents:

-    Rendició de comptes davant el Registre d’associacions de la CAIB i davant del Ministeri d’Hisenda per donar compliment als requisits de l’entitat pública

-     Cada any se sotmet a una auditoria externa

-   Com a receptor de fons públics de se li aplica la Llei de subvencions i rep el control de les administracions públiques i de la Intervenció General de l’Estat

-      Anualment publica la memòria d’activitats i l’informe auditat dels seus comptes

-      Està compromès a anar avançant en la realització d’avaluacions externes dels      projectes.